Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Online-Erfahrung zu bieten. Mit Ihrer Zustimmung akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Cookie-Richtlinien. Persönliche Daten/Cookies werden für eine personalisierte Werbung verwendet. Mehr dazu ... (mehr dazu) (Datenschutz) (Impressum)
Cookie-Entscheidung widerrufen

Liste der zweisilbigen Wörter im Chinesischen - s

  

sa bo ⇒
萨博,撒播 
sa jiao ⇒
撒娇,撒脚 
sa li ⇒
萨莉,萨里 
sa ran ⇒
撒然,飒然 
sai che ⇒
赛车,塞车 
san bao ⇒
三包,三宝 
san bing ⇒
伞兵,散兵 
san bu ⇒
散步,散布,三不 
san c ⇒
3C,三C 
san fei ⇒
三废,散匪 
san fen ⇒
三分,散粉 


san guang ⇒
散光,三光 
san ji ⇒
三级,散记,散剂 
san jia ⇒
散架,三价 
san jian ⇒
三键,散件,散见 
san jiao ⇒
三角,三教,三焦 
san jun ⇒
三军,伞菌 
san men ⇒
三门,散闷 
san shi ⇒
三十,三世,散失 
san shui ⇒
三水,散水 
san sui ⇒
三穗,散碎 
san ti ⇒
三体,散体 
san wei ⇒
三维,三围 
san xi ⇒
散席,散戏 
san xia ⇒
三峡,伞下 
san xian ⇒
三弦,三鲜 
san xiang ⇒
三厢,三项 
san xing ⇒
三星,伞形 
san yang ⇒
三洋,散养 
san yi ⇒
三义,散逸 
san zhi ⇒
三芝,散职 
san zi ⇒
三自,馓子 
sang bang ⇒
丧梆,丧棒 
sang fu ⇒
丧服,丧父 
sang na ⇒
桑拿,桑那 
sang qi ⇒
丧气,丧妻 
sang shen ⇒
桑葚,桑椹 
sang shi ⇒
丧失,丧事,丧尸 
sang zhi ⇒
丧志,桑植 
sang zi ⇒
嗓子,桑梓 
sao wei ⇒
扫尾,骚味 
sao xing ⇒
扫兴,臊腥 
sao yang ⇒
搔痒,瘙痒 
sao zi ⇒
嫂子,臊子 
se you ⇒
色友,色诱 
se yu ⇒
色域,色欲 
se ze ⇒
色泽,塞责 
sha ba ⇒
刹把,沙坝,沙巴 
sha bao ⇒
沙暴,沙堡 
sha bi ⇒
煞笔,傻B,傻逼 
sha chang ⇒
沙场,纱厂 
sha che ⇒
刹车,煞车,莎车 
sha chong ⇒
沙虫,杀虫 
sha di ⇒
杀敌,沙地 
sha hua ⇒
傻话,沙画 
sha jiang ⇒
砂浆,砂礓 
sha la ⇒
莎拉,沙拉 
sha li ⇒
沙砾,砂砾,沙粒 
sha lu ⇒
杀戮,沙鹿 
sha mao ⇒
傻冒,傻帽,纱帽 
sha na ⇒
沙那,霎那 
sha qi ⇒
傻气,杀气,煞气 
sha ren ⇒
杀人,砂仁 
sha sha ⇒
沙沙,霎霎 
sha shen ⇒
沙参,煞神 
sha shi ⇒
砂石,沙士,沙石,霎时,沙市,煞是 
sha shu ⇒
杀熟,沙鼠 
sha wan ⇒
沙湾,沙畹 
sha xian ⇒
纱线,沙县 
sha ya ⇒
沙哑,沙雅 
sha yan ⇒
傻眼,砂岩,沙岩,沙眼,霎眼 
sha zhi ⇒
砂纸,沙质 
sha zhu ⇒
刹住,煞住 
sha zi ⇒
傻子,沙子,砂子 
shai zhong ⇒
色盅,色钟 
shai zi ⇒
色子,筛子 
shan bei ⇒
扇贝,陕北 
shan ben ⇒
山本,善本 
shan bian ⇒
善变,嬗变,善辩 
shan chang ⇒
擅长,擅场 
shan cun ⇒
山村,善存,闪存 
shan dian ⇒
闪电,山巅,山靛,闪点
shan dong ⇒
山洞,煽动,闪动,扇动,山东 
shan feng ⇒
山峰,善风 
shan gan ⇒
善感,陕甘 
shan ge ⇒
山歌,栅格 
shan he ⇒
山河,山壑 
shan ji ⇒
山脊,山鸡,栅极,闪击 
shan jian ⇒
删减,山涧 
shan liang ⇒
善良,闪亮,山梁 
shan ling ⇒
山岭,闪灵 
shan lu ⇒
山路,山麓,闪露 
shan mei ⇒
山莓,擅美 
shan nan ⇒
山南,陕南 
shan qi ⇒
疝气,山崎 
shan qiang ⇒
山墙,山羌 
shan qing ⇒
煽情,缮清 
shan qu ⇒
山区,删去,扇区 
shan ren ⇒
善人,闪人 
shan shan ⇒
闪闪,讪讪,鄯善 
shan shen ⇒
山神,闪身 
shan shi ⇒
善事,闪失,膳食,山势,山狮,闪石 
shan tou ⇒
山头,汕头 
shan wei ⇒
汕尾,禅位 
shan xi ⇒
山西,陕西 
shan xian ⇒
闪现,单县,陕县 
shan xing ⇒
扇形,善行,山形,山行 
shan yan ⇒
善言,闪眼 
shan yang ⇒
山羊,赡养,山阳 
shan yao ⇒
闪耀,山药,山腰 
shan yi ⇒
善意,闪熠 
shan yu ⇒
善于,山芋,鳝鱼,闪语 
shan zhuo ⇒
珊卓,闪灼 
shan zi ⇒
擅自,扇子,山子 
shang ban ⇒
上班,上半,商办 
shang bao ⇒
上报,商报 
shang bei ⇒
上辈,伤悲 
shang biao ⇒
商标,上标 
shang bu ⇒
上部,商埠 
shang cai ⇒
上菜,上蔡 
shang chang ⇒
上场,商场 
shang cheng ⇒
商城,上乘 
shang chuan ⇒
商船,上传,上船 
shang ci ⇒
上次,赏赐 
shang dai ⇒
上代,商代 
shang diao ⇒
上吊,商调 
shang du ⇒
上都,商都 
shang dui ⇒
商队,商兑 
shang fang ⇒
上房,上访 
shang feng ⇒
上风,伤风 
shang fu ⇒
上浮,上覆,伤俘 
shang gan ⇒
伤感,上杆 
shang gang ⇒
上岗,商港 
shang gong ⇒
上工,上供 
shang gu ⇒
上古,商贾 
shang hai ⇒
伤害,上海
shang han ⇒
伤寒,上颔 
shang hang ⇒
商行,上杭 
shang hao ⇒
上好,商号,伤号,伤耗 
shang he ⇒
上颌,上合,商河 
shang huan ⇒
上浣,上环 
shang hui ⇒
商会,上回 
shang ji ⇒
上级,商机,商计 
shang jia ⇒
商家,上家 
shang jian ⇒
上睑,商检 
shang jiao ⇒
上交,上缴 
shang jie ⇒
上街,商界,上界 
shang ke ⇒
上课,商科 
shang kou ⇒
伤口,上口 
shang lu ⇒
上路,商路 
shang qi ⇒
上汽,商祺 
shang qian ⇒
上前,赏钱 
shang ren ⇒
商人,上任,伤人 
shang shan ⇒
上山,上衫 
shang sheng ⇒
上升,上声 
shang shi ⇒
上市,伤势,赏识 
shang shou ⇒
上手,上首 
shang shu ⇒
上述,上书,商数,上疏,尚书 
shang shui ⇒
上水,商水,商税 
shang si ⇒
上司,上思 
shang tang ⇒
上膛,商汤 
shang tou ⇒
上头,伤透 
shang wang ⇒
伤亡,上网 
shang wei ⇒
上尉,尚未,上位 
shang wu ⇒
上午,商务,尚无,尚武,晌午 
shang xian ⇒
上限,上弦,上线 
shang xin ⇒
伤心,上心 
shang xue ⇒
上学,商学 
shang yang ⇒
上扬,商鞅 
shang ye ⇒
商业,上野,上夜,上页 
shang yi ⇒
上衣,商议,尚义 
shang you ⇒
上游,上犹 
shang yu ⇒
上域,上虞,上谕,商域,商誉 
shang yue ⇒
上月,赏月,商约 
shang zhan ⇒
商战,商展,商栈 
shang zhi ⇒
上肢,尚志 
shang zhou ⇒
上周,商州 
shao bing ⇒
哨兵,烧饼 
shao fu ⇒
少妇,少府 
shao jian ⇒
少见,烧碱,少间 
shao lai ⇒
少来,捎来 
shao mai ⇒
烧卖,烧埋 
shao wei ⇒
稍微,少尉,烧味 
shao xin ⇒
烧心,捎信 
shao xu ⇒
少许,稍许 
shao zhi ⇒
烧制,烧纸 
shao zi ⇒
勺子,哨子,杓子 
she cheng ⇒
射程,折秤 
she ding ⇒
设定,舌钉 
she du ⇒
蛇毒,涉渡 
she fu ⇒
慑服,设伏 
she hao ⇒
折耗,蛇蒿 
she huo ⇒
社火,设或 
she ji ⇒
设计,射击,涉及,社稷,拾级,舍己 
she jian ⇒
射箭,舌尖 
she jiao ⇒
社交,社教 
she li ⇒
设立,舍利,奢丽,涉历,猞猁,阇黎 
she mian ⇒
赦免,舌面 
she qi ⇒
舍弃,社旗 
she qian ⇒
折钱,赊欠 
she qu ⇒
社区,摄取 
she shi ⇒
设施,摄氏,摄食,涉世 
she tou ⇒
舌头,蛇头,社头 
she xia ⇒
舍下,舌下 
she xian ⇒
涉嫌,射线,涉险,歙县,涉县 
she xiang ⇒
设想,摄像,麝香,奢香,涉想 
she ying ⇒
摄影,射影 
she you ⇒
设有,舍友 
she zhang ⇒
社长,赊账,赊帐 
she zhi ⇒
设置,摄制 
she zu ⇒
涉足,畲族,蛇足 
shen ao ⇒
深奥,神奥 
shen ban ⇒
身板,申办 
shen bian ⇒
身边,申辩 
shen cai ⇒
身材,神采,身才 
shen cha ⇒
审查,审察 
shen chang ⇒
伸长,身长,深长 
shen chi ⇒
申斥,申饬,神池 
shen chu ⇒
深处,伸出,身处,渗出,审处 
shen ding ⇒
审定,审订 
shen du ⇒
深度,审读,慎独 
shen duan ⇒
身段,审断 
shen fen ⇒
身份,身分 
shen fu ⇒
神甫,沈复 
shen gan ⇒
深感,审干 
shen gang ⇒
伸港,深港,神冈 
shen gou ⇒
申购,渗沟 
shen gu ⇒
深谷,身故 
shen he ⇒
审核,沈河 
shen hou ⇒
身后,深厚,申猴 
shen hua ⇒
神话,神化,深化 
shen ji ⇒
审计,审级,神迹 
shen jiao ⇒
神交,审校,身教 
shen jing ⇒
神经,深井,蜃景 
shen ju ⇒
甚巨,甚钜 
shen keng ⇒
深坑,渗坑 
shen li ⇒
审理,神力,申理 
shen liang ⇒
身量,渗凉 
shen ling ⇒
神灵,申令,申领 
shen lu: ⇒
深绿,渗滤 
shen mi ⇒
神秘,慎密,深密 
shen miao ⇒
神庙,神妙 
shen ming ⇒
神明,申明 
shen mu ⇒
婶母,神木 
shen nong ⇒
甚浓,神农 
shen qi ⇒
神奇,神气,神祇 
shen qie ⇒
深切,甚且 
shen qing ⇒
申请,深情,神情 
shen qiu ⇒
深秋,沈丘 
shen qu ⇒
身躯,神曲,申曲 
shen ru ⇒
深入,渗入,慎入 
shen se ⇒
深色,神色,渗色 
shen shan ⇒
深山,神山 
shen shang ⇒
身上,神伤 
shen shen ⇒
深深,婶婶,审慎,申申,莘莘 
shen shi ⇒
绅士,审视,身世,申时 
shen shou ⇒
身手,伸手,深受,神兽 
shen shu ⇒
申述,参薯 
shen si ⇒
深思,神思 
shen su ⇒
申诉,神速 
shen sui ⇒
深邃,神髓 
shen tai ⇒
神态,身态 
shen tan ⇒
深潭,深谈,渗碳,神探 
shen ti ⇒
身体,神体 
shen tong ⇒
神童,神通 
shen wang ⇒
身亡,神往 
shen wei ⇒
身为,神位,甚为,甚微,神慰 
shen xian ⇒
神仙,深县,莘县,身陷 
shen xin ⇒
身心,深信 
shen xing ⇒
身形,神性,身型 
shen xue ⇒
神学,申雪 
shen yan ⇒
肾炎,伸延,慎言,申言 
shen yi ⇒
审议,神异 
shen ying ⇒
身影,沈莹 
shen yu ⇒
肾盂,神舆,神谕 
shen yuan ⇒
深渊,深远,申冤,伸冤 
shen yue ⇒
审阅,沈约 
shen yun ⇒
身孕,神韵 
shen zhi ⇒
甚至,神志,神智,深知,深挚,神职 
shen zhong ⇒
慎重,深重 
shen zhou ⇒
深州,神州,神舟 
shen zi ⇒
身子,婶子 
sheng cai ⇒
生菜,剩菜,生财 
sheng chan ⇒
生产,盛产 
sheng cheng ⇒
声称,生成,圣城,省城,盛称,省称 
sheng chu ⇒
牲畜,生出 
sheng ci ⇒
生词,剩磁 
sheng da ⇒
盛大,生达 
sheng dai ⇒
声带,圣代 
sheng de ⇒
省得,盛德 
sheng di ⇒
圣地,胜地 
sheng dian ⇒
圣殿,盛典,圣典,省电 
sheng diao ⇒
声调,升调 
sheng fan ⇒
剩饭,生番 
sheng fen ⇒
省份,生粉 
sheng fu ⇒
胜负,生父,圣父,升幅,声符,盛服 
sheng ge ⇒
圣歌,升格,笙歌 
sheng gong ⇒
升汞,圣躬 
sheng guan ⇒
升官,笙管 
sheng hua ⇒
生化,升华,圣化 
sheng hui ⇒
盛会,省会,生辉 
sheng huo ⇒
生活,生火,圣火 
sheng ji ⇒
升级,生计,生机,省级,圣迹,生技,盛季 
sheng jian ⇒
生煎,省俭 
sheng jiang ⇒
升降,生姜 
sheng jie ⇒
圣洁,省界,绳结 
sheng jing ⇒
圣经,盛景,胜景,生境,盛京 
sheng li ⇒
胜利,生理,省力,圣礼 
sheng ling ⇒
圣灵,生灵 
sheng ming ⇒
生命,声明,声名,盛名,圣明 
sheng mu ⇒
圣母,生母,声母 
sheng na ⇒
声纳,声呐 
sheng nu: ⇒
甥女,剩女 
sheng pi ⇒
生僻,生啤,生皮 
sheng qi ⇒
生气,升起,升旗,声气,生漆,盛气 
sheng qian ⇒
生前,升迁,省钱,剩钱 
sheng qing ⇒
盛情,声请 
sheng ren ⇒
胜任,圣人,生人,升任 
sheng shi ⇒
省事,盛事,声势,盛世,圣诗,升市,圣事 
sheng shou ⇒
生手,圣手 
sheng shui ⇒
圣水,生水 
sheng si ⇒
生死,胜似,嵊泗,生丝 
sheng tai ⇒
生态,圣胎,生苔 
sheng tao ⇒
声讨,绳套 
sheng teng ⇒
生疼,升腾 
sheng ti ⇒
圣体,绳梯,牲体 
sheng tu ⇒
圣徒,生土 
sheng wang ⇒
声望,圣王 
sheng wei ⇒
声威,生畏,省委 
sheng wen ⇒
升温,绳文 
sheng xi ⇒
生息,声息,升息,圣洗 
sheng xia ⇒
剩下,盛夏,升遐,生下 
sheng xian ⇒
圣贤,嵊县 
sheng xiang ⇒
声响,圣像,声像 
sheng xiao ⇒
生效,生肖,笙箫 
sheng xin ⇒
省心,圣心 
sheng xing ⇒
盛行,生性 
sheng xue ⇒
升学,声学 
sheng xun ⇒
圣训,声训 
sheng ya ⇒
生涯,声押 
sheng yan ⇒
盛宴,声言,生厌,盛筵 
sheng ying ⇒
生硬,圣婴 
sheng yu ⇒
剩余,声誉,生育,圣谕,盛誉 
sheng yuan ⇒
声援,生源,生员,生愿,省垣 
sheng yue ⇒
声乐,圣约 
sheng zhang ⇒
生长,声张,胜仗,省长 
sheng zhe ⇒
圣哲,圣者 
sheng zhi ⇒
生殖,升值,圣旨,升职,圣职,省治 
sheng zhuang ⇒
盛装,盛妆 
sheng zi ⇒
绳子,圣子,生子,生字 
shi ban ⇒
石板,尸斑,试办 
shi bao ⇒
时报,试爆 
shi bei ⇒
石碑,十倍,试杯 
shi bi ⇒
势必,时弊 
shi bian ⇒
事变,实变,饰边 
shi biao ⇒
师表,试表 
shi bing ⇒
士兵,施秉,柿饼 
shi bo ⇒
世伯,世博,试播 
shi bu ⇒
尸布,食补 
shi cai ⇒
什菜,时菜,识才,适才 
shi cao ⇒
食槽,市曹 
shi ce ⇒
史册,失策,实测 
shi cha ⇒
时差,视察,失察,视差 
shi chang ⇒
市场,失常,时常,试场 
shi chen ⇒
时辰,史臣 
shi cheng ⇒
石城,使成,十成,时程,狮城,试乘 
shi chu ⇒
驶出,使出,拭除,释出,释除 
shi chuan ⇒
试穿,失传 
shi ci ⇒
誓词,诗词,饰词,实词 
shi cong ⇒
侍从,失聪,师从 
shi cuo ⇒
失措,失错 
shi dai ⇒
时代,世代,饰带 
shi dan ⇒
实弹,失单,市担 
shi dang ⇒
适当,失当 
shi dao ⇒
世道,食道,失盗,失道 
shi de ⇒
是的,使得,拾得,识得 
shi di ⇒
实地,湿地,师弟,失地 
shi dian ⇒
试点,事典,始点,施甸,时点,释典 
shi diao ⇒
失调,失掉,石雕 
shi ding ⇒
石碇,饰钉 
shi du ⇒
湿度,适度,失独,识度,试读,释读 
shi duan ⇒
时段,事端 
shi duo ⇒
拾掇,士多 
shi en ⇒
施恩,示恩 
shi er ⇒
十二,时而 
shi fa ⇒
施法,食法 
shi fan ⇒
示范,师范 
shi fang ⇒
释放,施放,什邡,石舫 
shi fei ⇒
是非,施肥 
shi fen ⇒
十分,时分,石粉 
shi feng ⇒
侍奉,适逢,世风,事奉,失风,食俸 
shi fu ⇒
师傅,师父,弑父,实付,示复 
shi gan ⇒
实干,十干 
shi gang ⇒
石岗,石冈 
shi gao ⇒
石膏,诗稿 
shi ge ⇒
诗歌,时隔,失格,适格 
shi gong ⇒
施工,石工,试工 
shi gu ⇒
事故,尸骨,世故,师古,是故 
shi guan ⇒
士官,使馆,事关,石棺,试管,食管,史官,史观 
shi hang ⇒
试航,世行 
shi hao ⇒
嗜好,示好,谥号 
shi he ⇒
适合,失和,浉河 
shi hou ⇒
时候,事后,侍候,豕豞 
shi hu ⇒
失怙,石虎 
shi hua ⇒
实话,石化,诗画 
shi huai ⇒
释怀,使坏 
shi huan ⇒
使唤,仕宦,失欢 
shi hui ⇒
石灰,实惠,失悔,施惠 
shi hun ⇒
失魂,适婚 
shi huo ⇒
失火,识货,拾获 
shi ji ⇒
世纪,时机,实际,十几,事迹,试剂,诗集,市集,事机,史籍,史记,示寂,食季 
shi jia ⇒
施加,世家,市价,事假,时价,史家,释迦 
shi jian ⇒
时间,事件,世间,实践,始建,尸检,识见,适间 
shi jiang ⇒
石匠,势降,尸僵 
shi jiao ⇒
视角,市郊,世交,施教,释教 
shi jie ⇒
世界,时节,视界,使节,石阶,师姐,事界,十戒,十诫,失节,拾芥 
shi jin ⇒
使劲,失禁,什锦,使尽,十进,市斤,试金,饰巾 
shi jing ⇒
市井,实景,势阱,示警,识荆,试镜,诗经,释经 
shi ju ⇒
诗句,时局,世局,视距,食具 
shi juan ⇒
试卷,释卷 
shi jue ⇒
视觉,世爵,誓绝 
shi jun ⇒
弑君,食菌 
shi ke ⇒
时刻,食客,蚀刻,石刻,兙,十克,试客 
shi kong ⇒
失控,时空 
shi kuai ⇒
石块,市侩,尸块 
shi lang ⇒
侍郎,施琅 
shi le ⇒
施乐,石勒 
shi li ⇒
实力,势力,视力,失礼,失利,势利,驶离,事理,实例,事例,市立,示例,施礼,侍立,实利,识力,诗礼 
shi lian ⇒
失恋,试炼 
shi liang ⇒
矢量,食粮,适量,食量,市两 
shi liao ⇒
史料,食疗,食料 
shi lin ⇒
士林,石林 
shi ling ⇒
失灵,适龄,时令,拾零 
shi liu ⇒
十六,石榴,驶流 
shi lu ⇒
世禄,尸禄,食禄 
shi luo ⇒
失落,莳箩,莳萝 
shi mao ⇒
时髦,世贸 
shi mian ⇒
失眠,石棉,市面,世面,饰面 
shi ming ⇒
使命,失明,释名 
shi mo ⇒
始末,石墨,拭抹,石磨 
shi mu ⇒
师母,弑母,拭目 
shi nei ⇒
室内,市内 
shi nian ⇒
湿黏,释念 
shi nu ⇒
使怒,石弩 
shi nu: ⇒
侍女,室女,仕女,石女,实女 
shi pei ⇒

失陪,适配 

shi pian ⇒
诗篇,石片 
shi pin ⇒
视频,食品,饰品 
shi ping ⇒
石屏,视屏 
shi po ⇒
识破,湿婆 
shi qi ⇒
时期,士气,十七,石器,湿气,什器,失期,石砌 
shi qian ⇒
事前,史前,市钱,石阡 
shi qie ⇒
失窃,侍妾,适切 
shi qing ⇒
事情,实情,市顷,石青,食顷 
shi qu ⇒
失去,市区,逝去,时区,识趣,拾取,石渠,视区 
shi quan ⇒
事权,石泉 
shi ran ⇒
释然,使然 
shi ren ⇒
诗人,世人,士人,适人,食人 
shi san ⇒
十三,失散 
shi se ⇒
失色,食色 
shi shang ⇒
世上,时尚,史上 
shi she ⇒
施舍,试射 
shi shen ⇒
失身,失神 
shi sheng ⇒
失声,师生 
shi shi ⇒
事实,实施,失事,世事,事事,实时,史诗,逝世,时事,适时,时时,实事,时势,史实,世世,誓师,事势,失恃,施事,施食,时式,石屎,石狮
shi shou ⇒
失手,尸首,实收,石首,试手,释手 
shi shu ⇒
史书,实数,十数,时蔬,诗书 
shi si ⇒
十四,誓死,食肆 
shi su ⇒
时速,世俗,食宿,时俗,释俗 
shi suan ⇒
失算,石蒜 
shi sui ⇒
实岁,时绥 
shi tai ⇒
事态,失态,时态,势态,石台 
shi tan ⇒
试探,狮潭,石炭,诗坛 
shi ti ⇒
尸体,实体,试题,事体 
shi ting ⇒
室町,石庭,试听 
shi tou ⇒
石头,势头,湿透 
shi tu ⇒
试图,使徒,仕途,师徒,视图 
shi wang ⇒
失望,驶往 
shi wei ⇒
视为,示威,侍卫,世卫,市委,式微,十位 
shi wen ⇒
室温,诗文,湿吻,湿温,适温,释文 
shi wu ⇒
食物,事物,事务,失误,十五,饰物,实物,实务,拾物 
shi xi ⇒
实习,世袭,施洗,世系 
shi xia ⇒
时下,石罅 
shi xian ⇒
实现,事先,视线,时限,实线,市县,示现 
shi xiang ⇒
事项,试想,识相,石像,十项,实相 
shi xiao ⇒
失效,时效,实效,失笑,适销,试销 
shi xin ⇒
实心,失信 
shi xing ⇒
实行,施行,时兴,试行,使性,始兴,石刑,示性 
shi xiu ⇒
失修,识羞 
shi xue ⇒
失血,史学,嗜血,失学 
shi xun ⇒
时讯,视讯 
shi yan ⇒
实验,试验,誓言,试演,饰演,食言,失言,食盐,十堰,石盐 
shi yang ⇒
式样,试样 
shi yao ⇒
势要,噬咬 
shi ye ⇒
事业,失业,视野,实业,什叶,试液 
shi yi ⇒
十一,事宜,十亿,示意,适宜,诗意,失意,是以,释义,时宜,适意,拾遗,释疑,使役,失仪,失宜,实意,湿衣,试衣 
shi yin ⇒
世银,市引,石印,试饮 
shi ying ⇒
适应,试映,石英,失迎 
shi yong ⇒
使用,适用,实用,食用,试用,施用,时雍 
shi you ⇒
室友,石油,事由,师友,湿疣,食油 
shi yu ⇒
食欲,鲥鱼,嗜欲,失语,施予 
shi yue ⇒
十月,誓约,失约,诗曰 
shi yun ⇒
时运,世运 
shi ze ⇒
实则,失责 
shi zhan ⇒
施展,实战,失瞻 
shi zhang ⇒
市长,师长,市丈,视障 
shi zhe ⇒
使者,侍者,试着,逝者 
shi zhen ⇒
时针,湿疹,失真,市镇,失枕 
shi zheng ⇒
市政,施政,实证,时政,事证 
shi zhi ⇒
实质,失职,食指,矢志,市制,石质,世职,实值,实职,试制,适值 
shi zhong ⇒
始终,时钟,示众,失重,适中,试种 
shi zhou ⇒
世胄,实肘 
shi zhu ⇒
失主,石柱,施主,石竹 
shi zhuang ⇒
时装,石状 
shi zi ⇒
狮子,十字,虱子,识字,柿子,式子,师资,势子,士子,拭子 
shi zong ⇒
失踪,世宗,失纵,师宗 
shi zu ⇒
十足,失足,氏族,实足,始祖,士卒,势族,士族 
shi zun ⇒
世尊,师尊,释尊 
shi zuo ⇒
视作,石作,试作 
shou bao ⇒
手包,收报 
shou bei ⇒
手背,守备 
shou bi ⇒
手臂,手笔 
shou bian ⇒
手边,收编 
shou bing ⇒
手柄,收兵,受病,守兵 
shou chang ⇒
收场,瘦长,首倡 
shou che ⇒
守车,手掣 
shou cheng ⇒
收成,守成 
shou ci ⇒
首次,受词,收词 
shou dao ⇒
收到,受到 
shou dong ⇒
手动,收冬 
shou du ⇒
首都,首度 
shou fa ⇒
手法,守法,首发,收发 
shou fang ⇒
受访,收房,收方 
shou fen ⇒
授粉,守分 
shou feng ⇒
受俸,寿丰,手缝 
shou fu ⇒
首府,收复,收服,首富,守服,首付 
shou gao ⇒
手稿,寿糕 
shou ge ⇒
收割,受格 
shou gong ⇒
手工,收工,守宫 
shou gou ⇒
收购,受够 
shou hui ⇒
收回,受贿,受惠,收汇 
shou huo ⇒
收获,售货 
shou ji ⇒
手机,收集,首级,手迹,首季,授计 
shou jia ⇒
售价,首家,收假 
shou jian ⇒
收监,兽奸 
shou jiao ⇒
手脚,收缴,受教,手交 
shou jie ⇒
受戒,守节,首届 
shou jin ⇒
收紧,手巾,受尽,手紧 
shou jing ⇒
受惊,受精,授精 
shou ju ⇒
收据,手举 
shou juan ⇒
手绢,手卷 
shou kan ⇒
收看,受看 
shou kao ⇒
手铐,寿考 
shou lei ⇒
手雷,受累,兽类 
shou li ⇒
手里,受理,首例,受礼,寿礼,收礼 
shou lian ⇒
收敛,手链 
shou ling ⇒
首领,守灵,受领 
shou mai ⇒
收买,售卖 
shou ming ⇒
寿命,受命,授命 
shou na ⇒
收纳,受纳 
shou qi ⇒
手气,受气,收讫 
shou qu ⇒
收取,受取 
shou quan ⇒
授权,受权 
shou ren ⇒
首任,受任,授任 
shou ru ⇒
收入,受辱,授乳 
shou shang ⇒
受伤,受赏 
shou shen ⇒
受审,守身,瘦身 
shou shi ⇒
收拾,手势,首饰,守势,受事,守时,手式,授时 
shou shou ⇒
收受,授受 
shou shu ⇒
手术,兽术,受暑,寿数 
shou tao ⇒
手套,寿桃 
shou ti ⇒
手提,受体 
shou ting ⇒
收听,受听 
shou wan ⇒
手腕,售完 
shou wei ⇒
守卫,收尾,首位,首尾 
shou xi ⇒
首席,受洗 
shou xian ⇒
首先,寿险,授衔,寿县,寿限,收线,首县 
shou xiang ⇒
首相,手相,受降,受享 
shou xiao ⇒
瘦小,收效,守孝 
shou xin ⇒
手心,守信,收心,授信 
shou xing ⇒
寿星,兽性,受刑,兽行,受性,手性 
shou xue ⇒
瘦削,兽穴 
shou xun ⇒
受训,授勋,收讯 
shou yan ⇒
首演,寿筵 
shou yang ⇒
收养,寿阳 
shou yao ⇒
首要,兽药 
shou ye ⇒
守夜,授业,受业,守业,首页 
shou yi ⇒
兽医,受益,收益,手艺,授意,寿衣,首邑 
shou yin ⇒
手淫,收银,首音 
shou ying ⇒
首映,手影 
shou yong ⇒
受用,手用 
shou yu ⇒
授予,手语,兽欲,守御,授与 
shou zhang ⇒
手掌,手杖,首长,手帐 
shou zhi ⇒
手指,手纸,收支,受制,受知,守制,守职 
shou zhong ⇒
受众,首重 
shou zhuo ⇒
手镯,守拙 
shou zu ⇒
受阻,手足 
shu an ⇒
熟谙,书案 
shu bai ⇒
数百,叔伯 
shu bao ⇒
书包,书报 
shu cai ⇒
蔬菜,熟菜 
shu chu ⇒
输出,书橱,数出 
shu dan ⇒
疏淡,鼠胆 
shu dao ⇒
疏导,熟道 
shu di ⇒
属地,熟地 
shu dian ⇒
书店,输电,数点 
shu du ⇒
熟读,书牍,书蠹,数独 
shu fa ⇒
书法,抒发,数法,束发 
shu fang ⇒
书房,疏放 
shu fu ⇒
舒服,束缚,叔父,数伏,束腹,疏附,鼠妇 
shu guan ⇒
树冠,书馆 
shu guo ⇒
属国,蔬果,蜀国 
shu hu ⇒
疏忽,倏忽 
shu hua ⇒
书画,熟化 
shu huan ⇒
舒缓,纾缓 
shu hui ⇒
赎回,书会 
shu ji ⇒
书籍,书记,熟记,书脊,书迹,庶几,枢机 
shu jia ⇒
暑假,书架 
shu jian ⇒
书简,疏剪 
shu jiao ⇒
树胶,书角,戍角 
shu jie ⇒
疏解,纾解 
shu jin ⇒
赎金,束紧,蜀锦 
shu jing ⇒
淑静,书经 
shu ju ⇒
数据,书局 
shu lan ⇒
树懒,疏懒,舒兰 
shu li ⇒
树立,梳理,竖立,数理,疏理,树篱,疏离,输理 
shu luo ⇒
数落,疏落,熟络 
shu mei ⇒
树莓,书眉 
shu ming ⇒
书名,署名 
shu mu ⇒
数目,树木,书目,叔母 
shu nian ⇒
鼠年,数年,数念 
shu nu: ⇒
淑女,熟女 
shu pi ⇒
树皮,书皮 
shu qi ⇒
竖起,暑期,暑气,树栖,舒气,舒淇 
shu qing ⇒
抒情,数清 
shu ren ⇒
熟人,熟稔 
shu sheng ⇒
书生,书圣 
shu shi ⇒
舒适,属实,熟食,熟识,疏失,属世,庶室,淑世,竖式,蔬食 
shu shou ⇒
熟手,戍守,束手 
shu shu ⇒
叔叔,数数,疏疏 
shu si ⇒
殊死,熟丝,熟思 
shu song ⇒
输送,疏松 
shu tan ⇒
舒坦,书坛 
shu ti ⇒
书体,书题 
shu tou ⇒
梳头,熟透 
shu wa ⇒
树蛙,疏挖 
shu wen ⇒
暑温,暑瘟 
shu xi ⇒
熟悉,梳洗,熟习,漱洗,鼠蹊 
shu xia ⇒
属下,束狭 
shu xiang ⇒
书香,属象,殊乡,蜀相 
shu xie ⇒
书写,抒写 
shu xin ⇒
书信,舒心 
shu xiu ⇒
束修,束脩 
shu xue ⇒
数学,输血,腧穴 
shu yao ⇒
鼠药,束腰 
shu ye ⇒
树叶,输液,书页,树液 
shu yi ⇒
鼠疫,束衣,殊异,输移 
shu yin ⇒
树荫,树阴 
shu yu ⇒
属于,术语,数域,熟语,薯蓣,述语 
shu yuan ⇒
疏远,书院,枢垣 
shu yue ⇒
书约,叔岳,数月 
shu zhi ⇒
树枝,熟知,树脂,数值,殊致,竖直,鼠蜘 
shu zhong ⇒
树种,数种 
shu zhou ⇒
数周,数轴,枢轴 
shu zhu ⇒
数珠,输注 
shu zhuang ⇒
树桩,梳妆,束装 
shu zi ⇒
数字,梳子,叔子,庶子,殊姿,熟字 
shu zu ⇒
数组,叔祖,戍卒 
shu zui ⇒
赎罪,恕罪 
shua bao ⇒
刷爆,耍宝 
shua zi ⇒
刷子,耍子 
shuai jiao ⇒
摔交,摔角 
shuai shang ⇒
摔伤,甩上 
shuai tui ⇒
衰退,衰颓 
shuai wei ⇒
衰微,甩尾 
shuang bai ⇒
双摆,双柏,霜白 
shuang guan ⇒
双关,双管 
shuang gui ⇒
双轨,双规,孀闺 
shuang ji ⇒
双击,双极 
shuang jian ⇒
双键,爽健 
shuang ren ⇒
双人,双刃 
shuang wu ⇒
双误,孀婺 
shuang xi ⇒
双喜,双溪,双膝 
shuang yu ⇒
双鱼,双语 
shui bing ⇒
水兵,水冰 
shui cao ⇒
水槽,水草 
shui dao ⇒
水道,水稻 
shui di ⇒
水底,水滴 
shui fei ⇒
水费,水肺 
shui gou ⇒
水沟,水垢 
shui guan ⇒
水管,税关,税官 
shui hu ⇒
水壶,水浒 
shui jiao ⇒
睡觉,水饺 
shui jing ⇒
水晶,水井 
shui ke ⇒
说客,水客 
shui li ⇒
水利,水力,水栗,水里 
shui liang ⇒
水量,水亮 
shui lu ⇒
水路,水陆,水鹿 
shui mian ⇒
睡眠,水面 
shui mu ⇒
水母,水幕 
shui pao ⇒
睡袍,水泡,水疱 
shui qi ⇒
水汽,水栖,水气 
shui shen ⇒
水深,水神 
shui shou ⇒
水手,税收 
shui wen ⇒
水温,水文,水纹 
shui xi ⇒
水系,水螅 
shui xiang ⇒
水箱,睡相,水相,睡乡 
shui xing ⇒
睡醒,水星,水性,水刑 
shui yi ⇒
睡衣,睡椅,睡意 
shui yin ⇒
水银,水印 
shui yu ⇒
水域,水玉,水盂 
shui yuan ⇒
水源,水原 
shui zhi ⇒
水蛭,水质,税制 
shui zhu ⇒
水珠,水柱 
shun chang ⇒
顺畅,顺昌 
shun ci ⇒
顺次,顺磁 
shun dao ⇒
顺道,顺导 
shun shi ⇒
顺势,瞬时,顺式,顺适 
shun xi ⇒
吮吸,瞬息,瞤息 
shun xu ⇒
顺序,顺叙 
shun yan ⇒
顺眼,顺延 
shun yi ⇒
顺义,顺意 
shuo guo ⇒
硕果,蒴果 
shuo li ⇒
说理,硕丽 
shuo shuo ⇒
说说,烁烁 
si ban ⇒
死板,私办 
si bo ⇒
丝柏,厮搏 
si cao ⇒
饲槽,饲草 
si chan ⇒
厮缠,死产 
si chou ⇒
丝绸,私仇 
si chu ⇒
四处,私处 
si da ⇒
四大,厮打 
si di ⇒
死敌,四谛 
si fa ⇒
司法,私法 
si fang ⇒
四方,私房 
si guo ⇒
嗣国,四国,思过 
si hai ⇒
死海,四害 
si hou ⇒
嘶吼,俟候,嗣后,死后 
si hu ⇒
似乎,四湖,四胡 
si hui ⇒
撕毁,嗣徽,四会 
si ji ⇒
司机,四季,伺机,四级,死记,死寂,死机 
si jiao ⇒
死角,嘶叫,四角,四郊 
si jin ⇒
丝巾,四近,死劲 
si li ⇒
私立,私利 
si liao ⇒
饲料,私了 
si ling ⇒
司令,四灵 
si lu ⇒
思路,死路,司炉,丝路 
si lu: ⇒
思虑,丝缕 
si mi ⇒
斯密,私密,私秘 
si mian ⇒
四面,死面,丝绵 
si ming ⇒
死命,嘶鸣,思明 
si mu ⇒
思慕,私募 
si nan ⇒
死难,思南 
si qi ⇒
四起,死棋,私企,死期 
si qing ⇒
私情,四清,思情 
si qu ⇒
死去,死区 
si ren ⇒
私人,死人 
si she ⇒
四射,巳蛇 
si shen ⇒
死神,祀神 
si sheng ⇒
四声,死生 
si shi ⇒
私事,四十,死尸,四时,巳时 
si shou ⇒
死守,厮守,私售 
si shu ⇒
厮熟,四书,私塾 
si shui ⇒
死水,泗水 
si sui ⇒
撕碎,嗣岁 
si suo ⇒
思索,死锁 
si wang ⇒
死亡,丝网 
si wei ⇒
思维,嗣位,四围,四维 
si xia ⇒
私下,四下 
si xian ⇒
丝线,泗县 
si xiang ⇒
思想,思乡,嗣响,四象,死巷 
si xin ⇒
死心,私心,死信,私信 
si xing ⇒
死刑,私行,肆行 
si xue ⇒
似雪,死穴 
si yang ⇒
饲养,泗阳 
si yi ⇒
肆意,思议 
si ying ⇒
私营,死硬 
si yu ⇒
私语,私欲,丝雨,饲育 
si zhang ⇒
司长,死仗,死账 
si zi ⇒
私自,嗣子 
song bai ⇒
松柏,宋白 
song ci ⇒
颂词,宋慈 
song dong ⇒
松动,耸动 
song fan ⇒
松泛,送返 
song huan ⇒
送还,松缓 
song jiang ⇒
松江,宋江 
song li ⇒
送礼,耸立 
song ming ⇒
送命,嵩明,松明 
song qi ⇒
松气,送气,宋祁 
song ren ⇒
松仁,送人 
song shan ⇒
嵩山,松山 
song shi ⇒
宋史,松石 
song shu ⇒
松鼠,松树,宋书 
song yang ⇒
颂扬,松阳,送养 
sou ji ⇒
搜集,蒐集 
sou sou ⇒
嗖嗖,飕飕 
sou xun ⇒
搜寻,蒐寻 
sou zheng ⇒
搜证,蒐证 
su cai ⇒
素材,素菜,苏菜 
su chang ⇒
宿娼,素常 
su cheng ⇒
俗称,速成,宿城 
su di ⇒
速递,宿敌,夙敌 
su ji ⇒
速记,宿疾 
su jing ⇒
肃静,素净,肃敬 
su ming ⇒
俗名,宿命 
su mu ⇒
肃穆,苏木 
su nuo ⇒
夙诺,宿诺 
su ri ⇒
夙日,素日 
su she ⇒
宿舍,速射 
su shen ⇒
塑身,肃慎 
su shi ⇒
素食,俗世,俗事,苏轼,速食 
su shu ⇒
素数,诉述 
su shuang ⇒
骕骦,鹔鹴 
su song ⇒
诉讼,宿松,酥松 
su wu ⇒
宿务,宿雾,苏武 
su xian ⇒
夙嫌,宿县,素馅,苏仙 
su xing ⇒
苏醒,塑性 
su yan ⇒
素颜,俗谚,素筵 
su ye ⇒
夙夜,宿夜 
su you ⇒
素有,酥油 
su yu ⇒
俗语,宿豫,粟裕 
su yuan ⇒
夙愿,宿怨,溯源,宿愿,诉冤,宿缘,诉愿 
su zhai ⇒
宿债,素斋 
su zhou ⇒
苏州,宿州,肃州 
su zhu ⇒
宿主,诉诸 
suan chu ⇒
酸楚,算出 
suan mei ⇒
酸梅,酸莓 
suan rong ⇒
蒜茸,蒜蓉 
suan shu ⇒
算数,算术 
suan tai ⇒
蒜苔,蒜薹 
sui chu ⇒
随处,岁出 
sui dai ⇒
隋代,随带 
sui feng ⇒
随风,岁俸 
sui ji ⇒
随机,随即 
sui mo ⇒
岁末,隋末 
sui ning ⇒
睢宁,绥宁,遂宁 
sui pao ⇒
尿泡,尿脬 
sui shi ⇒
随时,碎石,燧石,岁时,碎尸,穗饰,虽是 
sui shou ⇒
随手,岁首 
sui shu ⇒
岁数,隋书 
sui xi ⇒
濉溪,遂溪,随喜 
sui xian ⇒
睢县,随县 
sui xin ⇒
遂心,随信,随心 
sui yang ⇒
尿样,睢阳,绥阳 
sui yi ⇒
随意,遂意 
sui yuan ⇒
随员,遂愿,绥远 
sun wu ⇒
孙吴,孙武 
suo cao ⇒
莎草,蓑草 
suo guo ⇒
索国,锁国 
suo ji ⇒
所及,琐记,羧基 
suo jian ⇒
缩减,所见 
suo na ⇒
唢呐,锁呐 
suo wei ⇒
所谓,所为 
suo wen ⇒
所闻,琐闻 
suo xie ⇒
缩写,琐屑 
suo xing ⇒
索性,所幸 
suo yi ⇒
所以,蓑衣 
suo yin ⇒
索引,缩印 
suo yu ⇒
梭鱼,缩语 
suo yue ⇒
缩约,锁钥 
suo zhi ⇒
所指,所知,所致 

 


 

 

Gefällt Ihnen longua.org, dann können Sie uns gerne unterstützen:

 

Sprachkurse in Deutschland: München, Berlin, Hamburg

Sprachaufenthalte in Deutschland: München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Lindau, Augsburg, ...

Sprachaufenthalte in Großbritannien, Australien, Malta, Neuseeland, Kanada, Irland, ...

Sprachaufenthalte in Spanien: Malaga, Madrid, Barcelona, Mallorca; Amerika: Mexiko, Argentinien, Kuba, ...

Sprachaufenthalte in China: Peking / Beijing, Shanghai, ...

Sprachaufenthalte in Italien: Rom, Neapel, Florenz, Siena, Venedig, Mailand, Como, Salerno, Sizilien, ...

Sprachaufenthalte in Frankreich: Paris, Lyon, Marseilles, Bordeaux, Nizza, Rouen

 

Sprachkurse - weltweit: Großbritannien, Australien, Malta, Kanada, Spanien, Frankreich, China, Italien

Grammatik / Zertifikate: A1, A2, B1, B1 Tips, B1 Test, B2 B2 Tips, DSHTOEFL, Goethe Prüfung Aufgaben, Internationale Sprachtests

Reisen: Agrigento, Augsburg, Beijing, Calabria, Catania, Cefalù, China, Chinesische Mauer, Deutschland, Foshan, Guangzhou, Hamburg, Hong Kong, Italien, Marken / Marche, Macau, Neapel, Kalabrien, Peking, Shanghai, Shenzhen, Sizilien, Xiamen, Malta, Sliema

Fotos: Photos

Links: Computer, IT, useyourbook.com

Angebote in anderen Sprachen: Summer travel, 夏季特价, Cours de langue, Corsi di lingua, Taalcursussen, Языковые курсы, 시험대비, Saksan kieltä Münchenissä, Kurz lékařské němčiny, الدورة + الفيزا

 

LONGUA.ORG: languages.li, longua.org in Italien, longua.org in Deutschland, longua.org in China, B1-Test (Schweiz), B2-Test (Schweiz), Allemand à Munich.ch, Soggiorni in Germania.it, Apprendre Allemand, 木木杨的博客 - China